| PL | ENG | Media

ZESKANUJ KOD QR I ŚCIĄGNIJ PROGRAM NA SWÓJ TELEFON

pobierz darmową aplikację

FreeFormFestival

Liczba osób, które lubią FreeFormFestival:

Jon Hopkins
Breath This Air
  • Jon Hopkins - Breath This Air
  • Moderat - A new error
  • Kele - Doubt
  • Klaxons - Echoes
  • Trentemøller - Miss You
  • Sigma - Nobody to love
  • Skalpel - If music was...
  • Dj Koze - Nices Wölkchen
  • Gorgon City - Here for you

Festiwal

Regulamin

Regulamin Free Form Festival 2014

§1
Zakres obowiązywania

1.    Niniejszy regulamin obowiązuje podczas Free Form Festival 2014 organizowanego na terenie Soho Factory przy ul. Mińska 25 w dniach 9 i 10 maja 2014 r zwanego w dalszej części regulaminu Festiwalem.
2.    Osoby przebywające na terenie Festiwalu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 22.08.1997 r. O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106 poz. 680).
3.    Wejście i przebywanie osób na trenie Festiwalu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.

§2
Kontrola i zachowanie

1.    Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do
-    sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu
-    legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
-    przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w §3 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu.
-    stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na terenie Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia  terenu Festiwalu.
-    wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem Festiwalu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Festiwalu.
-    stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na przedstawiciela Służby Porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.).
-    ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2.    Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, Służby Porządkowej oraz Spikera.
3.    Organizator może odmówić wstępu osobie na teren imprezy w przypadku:
-    braku wolnych miejsc
-    stwierdzenia, że wobec osoby zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
-    stwierdzenia, że osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
-    swoim zachowaniem narusza przyjęte normy
-    zachodzi podejrzenie, że osoba ta swoim zachowaniem może łamać postanowienia regulaminu Festiwalu
4.    Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Festiwalu lub przebywania na nim nie przysługuje prawo zwrotu za bilet.
5.    Zgodnie z art. 15 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.

§3
Zakazy

1.    Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.
2.    Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:
-    broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi
-    materiałów wybuchowych 
-    wyrobów pirotechnicznych
-    materiałów pożarowo niebezpiecznych
-    napojów alkoholowych
-    środków odurzających lub substancji psychotropowych
3.    Ponadto zabrania się wnoszenia:
-    wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i plastikowych oraz  puszkach metalowych
-    zamkniętych paczek i pakunków
-    sprzętu  do rejestracji obrazu lub/i dźwięku
-    cyfrowych aparatów fotograficznych o matrycy powyżej 3.2 MPix, aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych.
4.    Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Festiwalu oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
5.    Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle nie przeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płot, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe,  drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
6.    Wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecza sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)
7.    Rzucania wszelkimi przedmiotami.
8.    Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.
9.    Pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania.
10.     Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu imprezy.

§4
Odpowiedzialność

1.    Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Festiwalu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
2.    Osoby nadmiernie naruszające niniejszy regulamin zostaną usunięte z terenu Festiwalu  lub przekazane Policji.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
4.    Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5
Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2.    Zakupiony bilet na Festiwal nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo ustalania i zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalania i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
4.    Uczestnik Festiwalu może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia
5.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren festiwalu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym koncert.
6.    Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni o zakończenia Festiwalu pod adresem korespondencyjnym Good Music Productions; 02-505 Warszawa; ul. Łyżwiarska 12/1


OŚWIADCZENIE o wzięciu odpowiedzialności za osobę nieletnią na festiwalu.